Online budĂ­k (online alarm)


UloĆŸenĂ© budĂ­ky

Ak nastavĂ­ĆĄ a spustĂ­ĆĄ budĂ­k, tak jeho nastavenia (sprĂĄva, zvonenie) pre danĂœ čas sĂș automaticky uloĆŸenĂ©. Tu je zoznam uloĆŸenĂœch budĂ­kov. Ak chceĆĄ niektorĂœ z nich aktivovaĆ„, stačí jedno kliknutie a vĆĄetko je znovu pripravenĂ© na spustenie.

Čo je to online budík?

Online budĂ­k alebo online alarm je nĂĄstroj, ktorĂœ sa pouĆŸĂ­va na upozornenie v nejakom konkrĂ©tnom čase, pričom nie je potrebnĂ© ĆŸiadne ĆĄpeciĂĄlne zariadenie alebo softvĂ©r v počítači, stačí maĆ„ iba prĂ­stup k internetu a internetovĂœ prehliadač. NĂĄĆĄ online budĂ­k je moĆŸnĂ© nastaviĆ„ na konkrĂ©tnu hodinu a minĂștu. Keď aktuĂĄlny čas sa bude rovnaĆ„ času budĂ­ka, spustĂ­ sa zvukovĂœ alarm, ktorĂœ nĂĄs na to upozornĂ­.

Na pouĆŸitie nĂĄĆĄho online alarmu nemusĂ­me maĆ„ mobil, nie je potrebnĂ© inĆĄtalovaĆ„ ĆŸiadne aplikĂĄcie, stačí nĂĄm internetovĂ© pripojenie a webovĂœ prehliadač v počítači. PC budĂ­k je teda moĆŸnĂ© pouĆŸiĆ„ rĂœchlo a jednoducho.

Online alarm je moĆŸnĂ© vyuĆŸiĆ„ pri rĂŽznych činnostiach, kedy potrebujeme niečo spraviĆ„ v konkrĂ©tnom čase, pričom chceme vidieĆ„ kedykoÄŸvek aj zdiaÄŸky, akĂœ je sĂșčasnĂœ stav. Mobil je prĂ­liĆĄ malĂœ, nie vĆŸdy ho mĂŽĆŸeme maĆ„ pri sebe, no a inĆĄtalovaĆ„ rĂŽzne aplikĂĄcie nie je veÄŸmi praktickĂ©. Online budĂ­k nĂĄjde uplatnenie nielen keď si chceme pospaĆ„ a chceme sa rĂĄno zobudiĆ„, ale vyuĆŸije sa aj pri plĂĄnovanĂ­ dennĂœch povinnostĂ­, kedy chceme dostaĆ„ upozornenie v konkrĂ©tnom čase, naprĂ­klad ak mĂĄme naplĂĄnovanĂ© stretnutie, telefonĂĄt, pracovnĂș pauzu, obed, ak nechceme zabudnĂșĆ„ vyzdvihnĂșĆ„ deti zo ĆĄkĂŽlky, urobiĆ„ nĂĄkup, uvariĆ„ alebo upiecĆ„ niečo, daĆ„ si pauzu a Ă­sĆ„ si zacvičiĆ„... TakĆŸe vyuĆŸitie budĂ­ka je naozaj rĂŽznorodĂ©, vyuĆŸijeme ho v prĂĄci ale aj doma, pri ĆĄportovanĂ­, zĂĄbave a plĂĄnovanĂ­ rĂŽznych činnostĂ­. Zoznam je naozaj dlhĂœ.

NĂĄvod na pouĆŸitie

 • Na začiatku je potrebnĂ© vybraĆ„ si čas pre budĂ­k - teda zvolĂ­me si konkrĂ©tnu hodinu a minĂștu.
 • V ďalĆĄom kroku sa zobrazĂ­ obrazovka s nastaveniami - kaĆŸdĂœ budĂ­k na konkrĂ©tny čas mĂĄ vlastnĂ© nastavenia - vlastnĂș sprĂĄvu a zvonenie. Tieto nastavenia sĂș automatickĂș uloĆŸenĂ©, keď sa budĂ­k spustĂ­.
 • BudĂ­k je moĆŸnĂ© otestovaĆ„ kliknutĂ­m na tlačidlo OTESTOVAĆ€ BUDÍK. VyuĆŸĂ­va sa to hlavne na testovanie funkčnosti, testovanie zvuku, zobrazenie sprĂĄvy.
 • BudĂ­k je aktivovanĂœ po kliknutĂ­ na zelenĂ© tlačidlo SPUSTIĆ€ BUDÍK
 • ZmeniĆ„ čas pre budĂ­k je moĆŸnĂ© napĂ­klad kliknutĂ­m na červernĂ© tlačidlo ZMENIĆ€ ČAS.
 • Počas toho ako je budĂ­k spustenĂœ, zobrazujĂș sa viacerĂ© informĂĄcie - aktuĂĄlny čas (koÄŸko je hodĂ­n), finĂĄlny čas - konkrĂ©tna hodina a minĂșta kedy sa alarm spustĂ­, taktieĆŸ sa zobrazuje odpočítavanie času - zostĂĄvajĂșci počet hodĂ­n, minĂșt a sekĂșnd.
 • BudĂ­k je moĆŸnĂ© deaktivovaĆ„ kliknutĂ­m na tlačidlo ZRUĆ IĆ€ BUDÍK.
 • KliknutĂ­m na ozubenĂ© koliesko sa zobrazia nastavenia pre budĂ­k
 • Keď začne zvoniĆ„ alarm, zobrazĂ­ sa sprĂĄva, a budĂ­k mĂŽĆŸeme nĂĄsledne zastaviĆ„ alebo odloĆŸiĆ„.

Upozornenie

 • Aby budĂ­k fungoval, je potrebnĂ© maĆ„ zapnutĂœ počítač a karta s budĂ­kom nesmie byĆ„ zatvorenĂĄ.
 • NiektorĂ© mobilnĂ© zariadenia (naprĂ­klad Safari na iPhone) nepodporujĂș zvuk, ak aplikĂĄcia vĂĄĆĄho prehliadača beĆŸĂ­ na pozadĂ­ alebo ak sa obrazovka mobilu uzamkne.
 • Aby bolo počuĆ„ alarm, je potrebnĂ© maĆ„ zapnutĂ© zvuky, preto je dobrĂ© budĂ­k najprv otestovaĆ„
 • ReĆŸim spĂĄnku - NĂĄĆĄ budĂ­k nemĂŽĆŸe fungovaĆ„, ak počítač je v reĆŸime spĂĄnku. NemĂŽĆŸeme upravovaĆ„ energetickĂ© nastavenia vĂĄĆĄho počítača tĂœkajĂșce sa ĆĄetrenia energie a reĆŸimu spĂĄnku, ale ak nechĂĄte vo vaĆĄom prehliadači kartu s naĆĄim alarmom aktĂ­vnu, potom mĂŽĆŸeme pouĆŸiĆ„ nejakĂ© ĆĄpeaciĂĄlne techniky, ktorĂ© sa snaĆŸia zabrĂĄniĆ„ tomu, aby sa vĂĄĆĄ počítač uspal. Pravdepodobne to nefunguje na vĆĄetkĂœch zariadeniach, ale vo vĂ€ÄĆĄine prĂ­padov by to malo fungovaĆ„. Ak sa chcete vyhnĂșĆ„ potencionĂĄlnym problĂ©mom, ktorĂ© sĂșvisia s uspatĂ­m vĂĄĆĄho počítača, odporĂșčame vĂĄm vypnĂșĆ„ funkciu reĆŸimu spĂĄnku pre vĂĄĆĄ počítač. InĂ© rieĆĄenie je jednoducho nechaĆ„ nĂĄĆĄ budĂ­k na aktĂ­vnej karte, tak aby ste obsah naĆĄej strĂĄnky videli na monitore (vo vĂ€ÄĆĄine prĂ­padov to funguje).

Tipy

 • Nastavenie budĂ­ka sa viaĆŸe na konkrĂ©tnu hodinu a minĂștu, pri spustenĂ­ budĂ­ka sa nastavenie automaticky ukladĂĄ. Zoznam vĆĄetkĂœch uloĆŸenĂœch nastavenĂ­ je k dispozĂ­cii v časti 'UloĆŸenĂ© budĂ­ky'. BudĂ­ky, ktorĂ© nepotrebujeme, mĂŽĆŸeme vymazaĆ„.
 • Ak si uloĆŸĂ­me odkaz na budĂ­k (napr. si ho dĂĄme do zĂĄloĆŸiek), naĆĄe automaticky uloĆŸenĂ© nastavenia budĂ­ka budĂș dostupnĂ© iba na jeden klik.
 • Ak chceme maĆ„ viac aktĂ­vnych alarmov, stačí otvoriĆ„ prĂ­sluĆĄnĂ© url adresy na novĂœch kartĂĄch internetovĂ©ho prehliadača.
 • Alarm funguje na počítačoch aj na mobilnĂœch zariadeniach (s vyĆĄĆĄie spomenutĂœmi obmedzeniami). Ak zaznamenĂĄte nejakĂ© technickĂ© problĂ©my alebo ak mĂĄte nejakĂœ nĂĄpad ako vylepĆĄiĆ„ naĆĄu strĂĄnku, prosĂ­m napĂ­ĆĄte nĂĄm sprĂĄvu na Facebook. Vďaka! Ak sa vĂĄm naĆĄa strĂĄnke páči, mĂŽĆŸete o nej povedaĆ„ aj vaĆĄim znĂĄmym a zazdieÄŸaĆ„ nĂĄs na sociĂĄlnych sieĆ„ach, vďaka! :)

Toto sa ti taktieĆŸ mĂŽĆŸe páčiĆ„


Online budík Online časovač Online stopky Online počítadlo

StrĂĄnka SetAlarmClock.net pouĆŸĂ­va cookies na zlepĆĄenie vĂĄĆĄho online zĂĄĆŸitku a na poskytovanie reklamnĂœch ponĂșk, ktorĂ© by vĂĄs mohli zaujĂ­maĆ„. PokračovanĂ­m v prezeranĂ­ naĆĄich strĂĄnok bez zmeny nastavenĂ­ cookies vo vaĆĄom prehliadači vyjadrujete sĂșhlas s ukladanĂ­m cookies na vaĆĄom zariadenĂ­. BliĆŸĆĄie informĂĄcie ako spravovaĆ„ a vypnĂșĆ„ cookies sa dozviete v časti Ochrana osobnĂœch Ășdajov